ΕλληνικάΕλληνικά
Ενημέρωση

Προκήρυξη με επιλογή, μίας κενής (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) – 07/06/2021

Ο Κοινός Διοικητής του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ.ιβ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208/2013) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 60 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α΄37/7.3.2016) και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ.2, περ.ιβ του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α΄234/2009).
 4. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, των ΟΤΑ, 1ου και 2ου βαθμού, των ΝΠΔΔ…».
 5. Την υπ΄αριθ.Α3α/42099/14 (ΦΕΚ Β΄202/23.01.2015) ΥΑ «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, στον οποίο προβλέπεται μία (1) θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, η οποία είναι κενή.
 6. Το υπ΄αριθ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./77/21128π.ε/ΣΧΕΤ.:22132π.ε. έγγραφο Απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2002 (άρθρο 2 παρ.1) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης έξι (6) θέσεων Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».
 7. Το υπ΄αριθ.πρωτ.:2/48027/ΔΠΓΚ/6-6-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.
 8. Την υπ΄αριθ.9362/05-05-2006 (ΦΕΚ Β΄561/2006) ΚΥΑ «Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάστασή του από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986».
 9. Την υπ΄αριθμ. 16/18.05.2021 (Θέμα 14.) απόφαση του ενιαίου Δ.Σ. του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» για την έγκριση έκδοσης προκήρυξης για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή (ΑΔΑ: 6ΡΗΦΟΡΡ1-ΗΘΩ).
 10. Την υπ΄αριθ.3617/12.05.2021 Απόφαση του Κοινού Διοικητή του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» αναφορικά με τον ορισμό της γραμματέως του φορέα μας με την αναπληρώτριά της, στην πενταμελή επιτροπή επιλογής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013.
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΚΑ όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην Απόφαση του ενιαίου ΔΣ του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» (Απόσπασμα από τα Πρακτικά ΔΣ Νο 18/04-08-2020, θέμα 6ο).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 και του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της Δημόσιας Προκήρυξης που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

07-06-2021

You might be interested in …

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας