ΕλληνικάΕλληνικά
Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1η ΔΥΠΕ – 6/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄), β. του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»
(ΦΕΚ 21/τ.Α’), όπως ισχύει, γ. του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/τ.Α’), όπως ισχύει,
στ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/τ.Α’) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15, όπως ισχύουν

2. Την με αρ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4777/21-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ1Η465ΦΥΟ-ΞΕΕ) υπουργική απόφαση με
θέμα: «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής»,Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τον ορισμό των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της Δημόσιας Πρόσκλησης που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

06-06-2018

You might be interested in …

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας