ΕλληνικάΕλληνικά

Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας

Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Βάσει των άρθρων 59, 60 & 61 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21/21.2.2016) και της Υπουργικής Απόφασης Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017, (ΦΕΚ Β’ 662/2.3.2017), έχει συσταθεί και λειτουργεί το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο μας που υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Σκοπός & Στόχοι Οργάνωσης & Λειτουργίας του Γραφείου

Σκοπός του Γραφείου είναι η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, η παρακολούθηση  και παρέμβαση για την προάσπιση της ασφάλειάς τους, κατά τη λήψη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας.

Κύριοι Στόχοι του Γραφείου είναι:

 • Η καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης.
 • Η εξομάλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, επαγγελματιών υγείας και Διοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.          

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

 • Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με όλες τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου και ειδικότερα με την Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική καθώς και με τα υπόλοιπα Αυτοτελή Τμήματα, με σκοπό την άμεση άντληση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών,
 • Η διασύνδεση του Γραφείου διευκολύνεται από όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, με την αρωγή του Αναπληρωτή Διοικητή,
 • Η εποπτεία του τρόπου διαχείρισης των παραπόνων/καταγγελιών από το Γραφείο αποτελεί αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τη διερεύνηση του παραπόνου/καταγγελίας και η υποβολή έκθεσης και εισήγησης προς τη Διοίκηση είναι αρμοδιότητα του Γραφείου,
 • Ο σκοπός διερεύνησης ενός παραπόνου-καταγγελίας, με τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών, είναι η εξακρίβωση της αληθείας των γεγονότων και η εισήγηση στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τυχόν αλλαγές σε κλινικό, διοικητικό ή περιβαλλοντικό επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες επανάληψης παρόμοιας φύσης παραπόνου-καταγγελίας. 
 • Η πρόσβαση στα αρχεία και την αντίστοιχη πληροφορία υπόκειται στις αρχές του ιατρικού απορρήτου και είναι συναφής και ανάλογη του προστατευτικού σκοπού των «Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας».

Αντικείμενο/Αρμοδιότητες

Το Γραφείο σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου, μεριμνά για:

 • την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 • την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου,
 • την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
 • τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές,
 • τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή,
 • την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 • τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,
 • τη διευκόλυνση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας του Νοσοκομείου και ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 • την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού με τα δικαιώματα του/ης ασθενούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό τους στο Νοσοκομείο οι λήπτες/ριες υπηρεσιών υγείας λαμβάνουν σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματά τους,  
 • τη στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, έτσι ώστε να συντάσσονται εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής-Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα υγείας (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.), για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 • Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και τις ορθές πρακτικές προσέγγισής τους, με τη διανομή αντίστοιχου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και με τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων κ.α.
Δικαιώματα των Ληπτών Υπυρεσιών Υγείας

Πρόσβαση: Ισόγειο, έναντι της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου

Ωράριο υποδοχής κοινού: 08:00-14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες (δυνατότητα καθημερινής 24ωρης επικοινωνίας των πολιτών με το Γραφείο, μέσω e-mail)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής, Ίλιον, Τ.Κ. 13122

E-mails: ekagramds@eka-hosp.gr, ekarights@eka-hosp.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-20.15.252

Έχετε κάποια ερώτηση;

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Καλέστε μας